• 1Fani
  • 1856Byli tu
  • 0Imprezują tu

Oczapowskiego 9, Olsztyn

Informacje o klubie

Antałek jak twierdzą stali bywalcy to klub z klimatem, w którym studenci czują się jak "w domu". Jaki jest na to przepis? Oto składniki: niepowtarzalna atmosfera, miła obsługa do tego znajomi, przyjaciele, szczypta chmielu i coś dla ucha. To wszystko powoduje, że Antałek to gwarancja dobrej zabawy. W poniedziałek wybuchowa mieszanka muzyczna z przewagą muzyki dance, wtorki imprezy z cyklu "Energetyczny Wtorek" , natomiast nie przerwanie od 20 lat "Muzyka Polska" :))). Pozostałe dni nalezą dla muzyki klubowej z domieszką lat '60'70'80'90. Do tej i tak już wybuchowej mieszanki dodamy odrobinkę wrażeń dla spragnionych sportowych emocji amatorów piłkarzyków, dartów. Wykorzystanie Wizerunku Wchodząc do klubu automatycznie wyrażasz zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nas materiałów zdjęciowych z Twoim wizerunkiem do celów marketingowych. Wchodząc do klubu Jesteś zobowiązany/a zapoznając się z regulaminem. REGULAMIN KLUBU STUDENCKIEGO ANTAŁEK Klub Studencki Antałek ( zwany dalej regulaminem ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klub Studencki Antałek Roman Wójcik ul.Oczapowskiego 9 10-730 Olsztyn ( zwany dalej również właścicielem). 2.Klub przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, imprez rozrywkowych, artystycznych, sportowych. 3.Organizowanie imprez masowych musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 909 ze zm.). 4.Ilość osób przebywających w klubie jest uzależniona od charakteru imprezy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów i ograniczeń klubu. 5.Klub jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg imprez, pod warunkiem użytkowania klubu zgodnie z jego przeznaczeniem. 6.Przed wejściem na teren klubu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników klubu. 7.Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji klubu, a także zaleceń właściciela obiektu i organizatora imprezy. . II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 1.Podstawą wstępu i pobytu w klubie jest: a) dla widzów ważna legitymacja studencka, opłata za wejście do klubu lub wstęp wolny – sposób przebywania uczestników szczegółowo określa regulamin danej imprezy, b) dla wystawców podpisana umowa oraz identyfikator wystawcy, c) dla dziennikarzy zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz legitymacja służbowa, d) dla gości honorowych zaproszenie wydane przez organizatora imprezy, e) dla przedstawicieli jednostek kontrolujących legitymacja służbowa. 2.Każdy wchodzący na teren klubu zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu i pobytu w klubie. III.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZ 1.Bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu i pobytu w klubie upoważnia posiadacza do: a) wstępu i pobytu w klubie, b) swobodnej obserwacji imprezy, c) korzystania z baru w klubie na zasadach odpłatności oraz WC. 2.Uczestnik imprezy jest zobowiązany do: a) zachowania się zgodnie z regulaminem, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy, b) korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do klubu wyznaczonych do tego celu, c) poruszanie się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe, d) kulturalnego zachowania w czasie pobytu w klubie, e) informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, w szczególności w przypadku zagrożenia pożarowego lub każdego innego, f) w przypadku sygnału alarmowego (sygnał pulsacyjny) lub prowadzenia akcji ratowniczej stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania prowadzenia akcji. 3.Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy: a) wchodzenia i przebywania w klubie pod wpływem alkoholu, środków odurzających b) wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających, przedmiotów twardych, płynów łatwopalnych, napojów, petard, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji. 4.Ponadto wprowadza się zakaz: a) palenia tytoniu na terenie klubu, poza miejscami wyznaczonymi b) wnoszenia broni, c) używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne itp. d) wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi, e) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów jak i obsługi, f) używania wulgarnych słów jak i określeń, g) wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej, h) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt, i) wrzucania na parkiet lub scenę jakichkolwiek przedmiotów, j) zaśmiecania klubu, k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami l) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej bez uzgodnienia z organizatorem imprezy, ł) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy. 5. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że cały klub jest obszarem, na którym może być dokonywana rejestracja obrazu – w tym wizerunku poszczególnych osób do celów zapewnienia bezpieczeństwa. 6. Uczestnik imprezy artystycznej, rozrywkowej i sportowej wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach określonych przepisami ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz wykorzystania do celów reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje również partnerów (sponsorów) właściciela. Uczestnik może w każdym czasie odwołać zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku poprzez złożenia stosownego oświadczenia właścicielowi. IV. SŁUŻBA PORZĄDKOWA 1.Służba porządkowa ma w uzasadnionych przypadkach prawo do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w klubie. Osoby te zobowiązane są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości, na każdorazowe żądanie okazać legitymację studencką, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu. 2.Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez służbę porządkową, a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Kortowskiej. V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w klubie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości szkody. 2.Właściciel klubu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie 3.Rzeczy pozostawione na terenie klubu, znalezione przez obsługę można odebrać w barze klubu w okresie do 2 tygodni od daty pozostawienia. 4.Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych. 5.Organizator imprezy zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. nr 35 z 1982 r. poz. 230, z późniejszymi zmianami oraz postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. nr 10 z 1996 r. poz. 55). 6. Książka skarg i wniosków znajduje się w barze Klubu Studenckiego Antałek 7. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.  
Pokaż cały opis klubu

Aktualności z klubu

Zarządzaj klubem
Jesteś managerem lub właścicielem klubu? Zarządzaj informacjami o klubie na FTB.pl i Facebooku przez system ClubManager.
Popularność klubu w Polsce

Club Rank Polska648

Club Rank warmińsko-mazurskie13

Club Rank Olsztyn6

Liczba punktów klubu: 21 Liczba klubów w systemie: 1673 Zagłosuj na klub + Dodaj do ulubionych
Poprzednie imprezy
Power Flower Czyli Drugi Dzień Wiosny Posesja WnsPower Flower Czyli Drugi Dzień Wiosny Posesja WnsCzwartek, 22 marca 2018Wiosna Na KortowieWiosna Na KortowieŚroda, 21 marca 2018Impreza Wujka StaszkaImpreza Wujka StaszkaWtorek, 20 marca 2018Weselne KlimatyWeselne KlimatyCzwartek, 22 lutego 201841 Urodziny Klubu Studenckiego Antałek41 Urodziny Klubu Studenckiego AntałekCzwartek, 15 grudnia 2016Oficjalne Otwarcie Klubów W Kortowie  Antałek - Agros - RakorOficjalne Otwarcie Klubów W Kortowie Antałek - Agros - RakorCzwartek, 6 października 2016Prl Party 2016 - 4 EdycjaPrl Party 2016 - 4 EdycjaCzwartek, 28 stycznia 201640 Urodziny Klubu Studenckiego Antałek40 Urodziny Klubu Studenckiego AntałekCzwartek, 3 grudnia 2015halloween Party W Klubie Studeckim Antałekhalloween Party W Klubie Studeckim AntałekCzwartek, 29 października 2015oficjalne Otwarcie Klubu Studenckiego Antałek 20152016oficjalne Otwarcie Klubu Studenckiego Antałek 20152016Piątek, 2 października 2015
Sprawdź imprezy w innych miastach
Imprezy Boszkowo Imprezy Wrocław Imprezy Warszawa