• 2Fani
  • 11177Byli tu
  • 0Imprezują tu

Monte Cassino 6, Szczecin

Informacje o klubie

Oficjalna strona szczecińskiego Klubu Hormon oraz Cafe Hormon. Jedyna Alternatywa w Mieście. Wstęp do klubu od lat 19. Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie pod numerem tel. 914341303 codziennie od godziny 19. REGULAMIN KLUBU 1. Regulamin porządkowy obowiązujący na terenie Klubu Hormon w Szczecinie 70-464, przy ulicy Monte Cassino 6. 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu Hormon zobowiązane są zastosować się do niniejszego Regulaminu porządkowego. 3. Nad wykonaniem niniejszego regulaminu czuwają właściciele Klubu Hormon, jego pracownicy oraz Ochrona Klubu. 4. Na terenie Klubu Hormon obowiązuje całkowity zakaz: •wnoszenia własnej żywności, własnych napojów, w szczególności napojów alkoholowych, broni i niebezpiecznych przedmiotów •posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych •nieobyczajnego zachowania •wynoszenia napojów poza teren klubu i spożywania ich poza siedzibą klubu •zanieczyszczania i zaśmiecania klubu •niszczenia mienia należącego do klubu i innych osób 5. Ponadto zakazuje się: •wchodzenia w strefy klubu nie przeznaczonej do celów imprezy •rzucania wszelkimi przedmiotami •sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właścicieli klubu •fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody właścicieli klubu •wchodzenia na teren imprezy ze zwierzętami •wchodzenia na teren imprezy z rowerami, na rolkach lub deskorolkach •naklejania nalepek na terenie klubu oraz malowania po ścianach •wchodzenia i zakładania nóg na stoły oraz przysypiania 6. Zabrania się przebywania na terenie klubu w okryciach wierzchnich. Goście Klubu Hormon mogą skorzystać z szatni klubu. Zasady korzystania z szatni reguluje odrębny regulamin. 7. Prawo wstępu na imprezę mają: •osoby powyżej 19-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek; •przedstawiciele prasy, radia i innych mediów publicznych posiadający ważną kartę klubową lub zaproszenie/akredytację •przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami Klubu 8. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny 9. Na imprezy organizowane przez klub wstępu nie mają: •osoby w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 19 lat i będą z tymi osobami spokrewnione; •osoby zachowujące się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi; •osoby niestosownie ubrane; •osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, •osoby agresywne w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie; •osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. 10. Opłata za wejście do Klubu pobierana jest w gotówce i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z Klubu. Zakupionego biletu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie. Zwrot biletu zakupionego w Klubie Hormon może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu. 11. Rezerwacja loży lub stolika jest bezpłatna. Rezerwacje loży lub stolików przyjmujemy wyłącznie pod numerem telefonu: 914341303 12. Klub jest obiektem monitorowanym. Służby porządkowe Klubu, w tym przedstawiciele Agencji Ochrony są uprawnione do: •sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (to jest biletu) w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia imprezy •do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, •przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4, •do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem porządkowym. 13. Klub Hormon ma prawo wyprosić, a w razie stawiania oporu usunąć z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem naruszają niniejszy Regulamin porządkowy, osoby mogące zanieczyścić ubrania innych osób lub wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, osoby agresywne lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób i mienia w Klubie, bez obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. 14. Klub Hormon ma prawo nie wpuścić na imprezę osób odmawiających: •poddania się czynnościom sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie •wylegitymowania się w celu ustalenia ich wieku •przedstawienia zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4. Ponadto Klub Hormon ma prawo nie wpuścić gości na imprezę, gdy w klubie znajduje się taka ilość osób, że wpuszczenie kolejnych może spowodować niemożliwość zapewnienia przez Klub odpowiedniego bezpieczeństwa i porządku na jego terenie. 15. Wejście na teren Klubu Hormon oznacza zgodę na zastosowanie się do niniejszych przepisów porządkowych. 16. Klient klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy. 17. Gość Klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z jego udziałem. 18. Klub jest czynny zgodnie z rozpiską na drzwiach. O zamknięciu lokalu i innych godzinach otwarcia decydują właściciele Klubu. 19. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczonym miejscem. 20. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek (również pełnych) pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób. 21. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. 22. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu. 23. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygają właściciele Klubu. 24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu. 25. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej. 26. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia jego odwołania.  
Pokaż cały opis klubu

Aktualności z klubu

Zarządzaj klubem
Jesteś managerem lub właścicielem klubu? Zarządzaj informacjami o klubie na FTB.pl i Facebooku przez system ClubManager.
Popularność klubu w Polsce

Club Rank Polska569

Club Rank zachodnio-pomorskie27

Club Rank Szczecin14

Liczba punktów klubu: 35 Liczba klubów w systemie: 1673 Zagłosuj na klub + Dodaj do ulubionych