• 0Fani
  • 1148Byli tu
  • 0Imprezują tu

Rynek 3, Rybnik

Informacje o klubie

Od momentu powstania w październiku 2005, KULTURALNYCLUB stara się zachować ciągłość wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Do sierpnia 2011 roku w klubie odbyło się ponad 400 koncertów muzyków z całego kraju i zagranicy. Występowały u Nas takie zespoły i muzycy jak Wojtek Mazolewski i Pink Freud, Wojtek Pilichowski z zespołem, Tomek Lipnicki i LIPALI, Tymon Tymański & Transistors, The Car is on Fire, Tomek Lipiński, Fisz i Emade Waglewscy, Kobiety, Husky, Habakuk, Łona & Webber, Bajzel, Wolfram, Skankan, Out of Tune, Agressiva 69, The Globetrotters, Muchy, Komety, Czesław Śpiewa, Mademoiselle Karen, Leszek Cichoński, Marek Raduli, Jorgos Skolias, Carrantuohill, L.Stadt, Renton, LAO CHE i wielu innych. Jesteśmy otwarci na wszystkie gatunki muzyczne i staramy się by oferta koncertowa Klubu odzwierciedlała przekrój sceny muzycznej. Wielu występujących u Nas wykonawców otrzymało środowiskowe nagrody podkreślające jakość i wyjatkowość prezentowanej muzyki. Bracia Waglewscy świętowali otrzymanie Fryderyka 2007 w Naszym Klubie. O doborze wykonawców decyduje zawsze to co zamierzają zaprezentować. KULTURALNYCLUB otwarty jest zawsze na sztukę pozbawioną obciążeń koniunkturalnych wynikających z aktualnie panującej mody. Do tej pory każdego tygodnia odbywały się od 1 do 4 zdarzenia kulturalne (koncert, występ, wystawa). Poza tym festiwale RePeFeNe, Insomnia Art Festiwal, Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA ze swoimi imprezami towarzyszącymi. Na klubowej scenie występował Kabaret Młodych Panów, odbywały się festiwale sztuki niezależnej i filmu amatorskiego oraz spotkania podróżników. W klubie gościli, między innymi Raul Lozano, Tomasz Wojtowicz i Jerzy Dudek. Wnętrze klubu gościło wystawy fotografii, grafiki i malarstwa. Klub jest inicjatywą całkowicie niezależną i swoją działalność finansuje ze środków własnych. Nie korzystamy z dotacji oraz wsparcia finansowego instytucji samorządowych i państwowych stąd konieczność odpłatnego wstępu na niektóre imprezy organizowane w klubie. Chętnych do sponsorowania wybranych imprez zapraszamy do współpracy. Klub jest miejscem bezpiecznym z zapewnionym monitoringiem oraz podczas trwania imprez ochroną wykluczającą wstęp osób niepełnoletnich, nietrzeźwych oraz zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi regułami. Regulamin klubu muzycznego KULTURALNYCLUB Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed wejściem do klubu Wejście do klubu jest równoznaczne z zobowiązaniem się klienta do przestrzegania poniższego regulaminu i akceptacją jego treści 1. Klub czynny jest od wtorku do niedzieli od godziny 17:00. Zmiany w godzinie otwarcia Klubu będą każdorazowo umieszczane na wejściu do Klubu oraz stronie www 2. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez kierownictwo klubu w zależności od okoliczności. Wstęp do Klubu odbywa się bezpłatnie, w piątki i soboty odpłatnie w zależności od odbywającej się w Klubie imprezy i jej organizatora 3. Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacji i jest ona bezzwrotna 4. Opłata za wejście pobierana jest przez osobę wyznaczoną przez kierownictwo klubu 5. Koszt rezerwacji ustalony jest każdorazowo przez organizatora imprezy i podany będzie przy wejściu do Klubu lub telefonicznie 6. Klub jest obiektem monitorowanym 7. Prawo wstępu do Klubu mają: Osoby powyżej 18-go roku życia a po godzinie 22:00 powyżej 21-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych przypadkach klub może prosić klientów o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadjacy dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami Przedstawiciele służb państwowych państwowych medycznych uprawnionych do wykonywania czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji w uzgodnieniu z kierownictwem klubu 8. Obsługa może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny 9. Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do: osób w wieku szkolnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 21 lat i będą z tymi osobami spokrewnione, osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, osób niestosownie ubranych, osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w Klubie, osób nietrzeźwych w stopniu nie pozwalającym na zachowanie samokontroli osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających osób na które nałożono zakaz wstępu do Klubu 10. Klient ma prawo odmówić zapłaty za zamówiony towar, jeśli paragon nie został wydany lub nie zgadza się z zamówieniem klienta 11. Na terenie Klubu ochronę fizyczna sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani przez kierownictwo klubu do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywającym w nim klientów oraz pracowników. 12. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób obecnych w klubie. 13. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwarunkowego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi Klubu, służb porządkowych w szczególności w wypadku zagrożenia pożarowego 14. Zabrania się: wnoszenia do klubu napojów alkoholowych alkoholowych bezalkoholowych wnoszenia do klubu środków odurzających posiadania i wnoszenia do klubu materiałów i narzędzi niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób przebywających w klubie wchodzenia i przebywania w miejscach przeznaczonych tylko dla pracowników klubu handlu, akwizycji, promocji i reklamy na terenie klubu oraz zewnętrznej z nieuprawnionym użyciem nazwy klubu wykonywania zdjęć bez zgody pracowników i osób przebywających w Klubie rzucania jakimikolwiek przedmiotami spożywania lub wychodzenia z napojami alkoholowymi na zewnątrz Klubu 15. Obsługa zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i innych przedmiotów pozostawionych w miejscach gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych osób. 16. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu zostaną niezwłocznie usunięte z Klubu i przekazane Policji. 17. Każdorazowe naruszenie postanowień regulaminu o znamionach przestępstwa lub wykroczenia zgłaszane będzie Policji wraz z udostępnieniem nagrań monitoringu. W stosunku do osób naruszających regulamin będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia klubu wynikłe bez udziału pracowników lub kierownictwa klubu 19. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej 20. W okresie funkcjonowania szatni (zgodnie z decyzją kierownictwa klubu) jest ona obowiązkowa 21. Za zniszczenia wyposażenia klubu odpowiedzialność materialna i karną ponoszą odpowiedzialność osoby które się ich dopuściły. 22. Za nieprzestrzeganie regulaminu klubu grozi odpowiedzialność karna (art.21 ust 2, Ustawy z dnia 22.08.2002 r.) 23. Spory w sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzyga kierownictwo klubu  
Pokaż cały opis klubu

Aktualności z klubu

Zarządzaj klubem
Jesteś managerem lub właścicielem klubu? Zarządzaj informacjami o klubie na FTB.pl i Facebooku przez system ClubManager.
Popularność klubu w Polsce

Club Rank Polska698

Club Rank śląskie97

Club Rank Rybnik3

Liczba punktów klubu: 11 Liczba klubów w systemie: 1670 Zagłosuj na klub + Dodaj do ulubionych